Odborné preklady a recenzie

Odborné preklady

KÖHLER, R. – ALTMANN, G.: Synergetické aspekty jazykovedy. In. Jazykovedný časopis 42, 1991, s.3 – 14.

STEINER, Rudolf: Duchovné bytosti v kozmických telesách a prírodných ríšach. Bratislava: Sophia, 1996. 125 s. ISBN 80-964758-1-6

Recenzie

Recuil linguistique de Bratislava. 6. Red.: J. Ružička. Bratislava 1982. In: Jazykovedný časopis, 34, 1983, s. 77- 80. (ref.).

Kam kráča slovenčina v maďarských národnostných školách? [Slovenská národnostná škola po roku 2000. Zborník prednášok z rovnomennej konferencie. Red. M. K. Bartová. Ostrihom 1999.] – In: Slovenská reč, 65, 2000, s. 329 – 331 (ref.).

Findra, Ján: Štylistika slovenčiny. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 232 s. ISBN 80-8063-142-5. In: Problematika štylistiky nanovo. Knižná revue, ročník XV., č. 1/2005, s. 3.

Gordana Duraš: Generalized Poisson models for word lenght frequencies in text. In: Glottometrics 24. Lüdenscheid: RAM-Verl., 2012. S. 95-96. ISSN 1617-8351

Emmerich Kelih: Die Silbe in slawischen Sprachen. München-Berlin-Washington D.C.: Sagner 188 S. In: Glottometrics 24. Lüdenscheid: RAM-Verl., 2012 S. 97-99. ISSN 1617-8351

Köhler, Reinhard (2012):Quantitative Syntax Analysis: Berlin, New York: De Gruyter Mouton (Quantitative Linguistiics, 65). In: GLOTTOTHEORY, International journal of theoretical linguistics. Volume 4 Number 1., Ed. E. Kelih, R. Köhler, E. Nemcová, Th. Roelcke,, Berlin: Akademy Verlag GmbH, Ein Wissenschaftverlag der Oldenbourg Groupe, 2013.132 - 134 s. ISBN 1337-7892