Monografie a kapitoly v monografiách

1. NEMCOVÁ Emília: Sémantická analýza verb dicendi. (Semantische Analyse der Verba dicendi.) 1. vyd. Bratislava, Verlag Veda 1991, 136 s. ISBN 80-224-0213-3 (súbor), ISBN 80-224-0171-4
Ohlasy:
 • HORECKÝ, Ján Naratívne výpovedné akty. In Slovo a slovesnost, 53, 1992, s. 105 – 110.
 • HORECKÝ, Ján Naratívne výpovedné akty. In Človek a jeho jazyk. 2. Jazyk ako pamäť kultúry. Ed. S. ONDREJOVIČ. Bratislava: Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2001. S. 86 – 93. ISBN 80-224-0642-2
 • M. SOKOLOVÁ: Možnosti vytvorenia slovenskej morfologie na korpusovom základe (jako súčasti korpusovej morfosyntaxe). Bratislava, 2004 http://www.korpus.sk/attachments/2004%282d%2906%282d%2928/Sokolova-TEZY28.06.04.pdf
 • M. SOKOLOVÁ – M. VOJTEKOVÁ – W. MIROSŁAWSKA – M. KYSEĽOVÁ: Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012, 336 s. 978-80-555-0680-7
 • SLANČOVÁ, Dana. Štylistika slovenskej a českej bulvárnej tlače (na príklade     bulvárnych denníkov Nový čas a Blesk). Stil, 2007. S. 255 . 271.

Amazon.com: Emilia Nemcova: Books

2. NEMCOVÁ Emília: Dynamické tendencie v sémantike slovies. (Dynamische Tendenzen in der Semantik der Verben). In HORECKÝ, J., BUZÁSSYOVÁ, K., BOSÁK, J.: Dynamika slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Verlag Veda, 1989. ISBN 80-224-0047-5 440 77, s. 139 - 169.
Ohlasy:
 • ŠIKRA, J.: Dictionary defining language (On problems of semantic standardisation) In: EURALEX 92. PROCEEDINGS I-II. Papers submitted to the 5th EURALEX International Congress of lexikography in Tampere, Finland. Part I. Ed. H. Tommola, K. Vavantola, T. Schmi-Tobnen, J. Schopp. Studia translantologie, ser. A, vol 2. Tampere. Universitas Tamperensis 1992. s. 295 – 300. cit, na s. 296.
 • BALTOVOVÁ, J.: Sopostaviteľno ezikoznanie, 1989, 4. 1, s. 90 – 93.
 • DUDOK, M.: Nové v slovenskej jazykovede. Nový život. Nový Sad, 42, 1990, s. 198 – 200.
 • JORDANOVOVÁ, J.: Bulgarski jezik, 40, 1990, s. 380 – 381.
 • MOŠKO, G.: O opise dynamiky slovnej zásoby. In Slovenský jayzk a literatúra v škole, 1990/1991, s. 26 – 28.
 • ŠIMKOVÁ, M.: Slovná zásoba slovenčiny pod „synchrónno-dynamickým“ drobnohľadom. In: Kultúra slova, 1990, 24, s. 250 – 253.
 • BRABCOVÁ, R.: Zborník matice srpske za slavistiku, 1991, 40, s. 211 – 212.
 • FLEGL, V.: O slovní zásobě slovenštiny. Český jazyk a literatura, 1990/1991, s. 155 – 156.
 • RUŠČÁK, F.: Dynamika v dynamike. Romboid, 1991, 264. 7, s. 64 – 66.
 • HEINISCHOVÁ,R. - OHNHEISEROVÁ, I.: Kritikon Litterarum, 1992, 19, s. 50 – 53.
 • MARTINCOVÁ, O. – VLKOVÁ, V.: Slovo a slovesnost, 1992, 53, s. 224 – 230.
 • NEŠČIMEKOVÁ, G.P.: Voprosy jezykoznanija, 1992, 4. 6, s. 146 – 150.
 • KOWALIKOVÁ, K.: Wokólslownika wspólczesnego jezyka polskiego.3. Zakres selekcji i informacj. Red: W. Labuś – F. Sowa. Krakow: Instytut jezyka polskiego PAN, 1993, s. 113 – 119.
 • SLANČOVÁ, D. – SOKOLOVÁ, M.: HORECKÝ, J. – BUZÁSSYOVÁ, K. – BOSÁK, J a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava, Veda 1989. 429 s. In: Slovenská reč, 1993, 58, č. 3, s. 180 – 185.
 • Sociolinguistica Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik – International Yearbook of European Sociolinguistics – Annuaire Intwernational de la Sociollinguistiique Européenne 7. Mehrsprachigkeitskonzepte in den Schulen Europas, Multiilingual Concept on the Schools of Europe. Conception plurilingues dans l´enseignement européen. Red. M. Ammon-K.J.Maattheier-P.H.Nelde. Tuebingen: Max Niemeyer Verlag, 1993, s. 259, 261.
3. NEMCOVÁ Emília: Základy rétoriky. (Die Grundlagen der Rhetorik.) In Meško, D., Katuščák, D. Findra J.a kol. Akademická príručka 2. vyd. Martin: Osveta, 2006, s. 47 - 62. ISBN 80-8063-200-6
Ohlasy:
 • 2005 Bernadičová, H.: Úspešný projekt "Akademická príručka" pokračuje. Meško, D.: Akademická príručka - 2. doplnené a rozšírené vydanie. In: Psychiatria, roč. 12, č. 4, 2005, s. 175 a 178
 • 2006 Bernadičová, H.: Viete ako prednášať a písať vedeckú prácu ? Akademická príručka 2 !. In: Rheumatologia, roč. 20, č. 1, 2006, s. 41-42 UKOLFUK
 • 2006 Maasová, D. - Bernadičová, H.: Viete ako prednášať a písať vedeckú prácu ? Akademická príručka 2 je tu pre Vás !. In: Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík, roč. 12, č. 1, 2006, s. 59-60 UKOLFUK
 • 2007 Boledovičová, Mária - Matulay, Stanislav: Výskum v ošetrovateľstve. Nitra : Fakulta sociálnych vied azdravotníctva UKF, 2007, S. 84, 90, 93, 108
 • 2007 Kilíková, Mária - Vargová, Denisa: Ošetrovateľstvo v chirurgii. In: Sestra, roč. 6, č. 9-10, 2007, s. 28-30
 • 2006 -dm-: Úspešná akademická príručka vyšla druhýkrát. In: Žilinský večerník, roč. 15, č. 9, 2006, s. 6
 • 2008 Kovács, László: O citáciach, impakte a o našom časopise. In: Česko-slovenská pediatrie, roč. 63, č. 5, 2008, s. 239-242 - SCOPUS
 • 2008 Pomfy, M.: Inovace praktické výuky ... In: Dušek, L. a kol.: MEFANET report 01. Brno : Masarykova univerzita, 2008, S. 210
 • 2008 Dančová, A.: Optimalizácia využitia metodiky ... In: Rehabilitácia, roč. 45, č. 2, 2008, s. 102-108 - SCOPUS
 • 2008 Lehotský, Ján - Rozborilová, Eva: Grantové systémy vo vede a príprava návrhov grantov. In: Hanáček, J. a kol.: Základy vedeckovýskumnej práce. Martin : Osveta, 2008, S. 115
 • 2008 Javorka, Kamil: Písomné a grafické spracovanie výsledkov vedeckej práce. In: Hanáček, J. a kol.: Základy vedeckovýskumnej práce. Martin : Osveta, 2008, S. 200
 • 2008 Hanáček, Ján: Prezentácia výsledkov vedeckej práce prednáškou a obhajoba vedeckej práce. In: Hanáček, J. a kol.: Základy vedeckovýskumnej práce. Martin : Osveta, 2008, S. 215
 • 2007 Ritomský, Alojz: Ako učiť písať kvantitatívne orientovanú záverečnú prácu v spoločenských vedách. In: Mattová, I. - Pleschová, G.: Ako kvalitne učiť?. Bratislava : Alternatíva Komunikácia Občania, 2007, S. 84
 • 2007 Sládečková, Regina - Čapská, Jana - Ďurčová, Ľudmila - Hoštáková, Ivana - Hudáková, Júlia - Jankechová, Monika - Otrubová, Jana - Pánisová, Renáta - Solgajová, Andrea - Suchomelová, Jozefína: Základy ošetrovania a asistencie II. Martin : Osveta, 2007, S. 373
 • 2008 Volf, L.: Metody řízení, simulace a racionalizace procesů zakázkové výroby. Praha :ČVUT, 2008, S
4. NEMCOVÁ Emília: Základy rétoriky. (Die Grundlagen der Rhetorik.) In: Meško, D., Katuščák, D. Findra J.a kol. Akademická příručka . České upravené vydání. Ed. M. Krčmová. Martin: Vydavateľstvo Osveta,  2006 s. 40 - 63. ISBN 80-8063- 219-7
Ohlasy:
 • Geršlová, Jana: Vádemékum vědecké a odborné práce. Harok Šenov: Professional Publishing 2009. s 101, 103, 107. ISBN 978-80-7431-002-7
 • 2007 Malíková, Olga - Horák, Josef: Innovation of the Subject Financial Accounting of the Accredited Bachelor Field of the Accredited Bachelor Field of Study Information and Communication Management
 • (Neisse-University). In: Šaroch,Stanislav a kol.: Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav : Škoda auto. Vysoká škola, 2007, S. 101
 • 2008 Juřeníková, Petra: Jak publikovat v odborném časopisu. In: Diagnóza v specifika ošetřovatelství, roč. 4, č. 1, 2008, s. 24 a 26 2008 Bergerová, Růžena: Komunikační v profesi ... In: Kontakt, roč. 10, č. 1, 2008, s. 105-115. NEMCOVÁ Emília: Premeny a možnosti jazyka. (Sondy do súčasných literárnych textov)   - Änderungen und Möglichkeiten der Sprache –Sonden in die heutigen literarischen Texte. In: Pramene a križovatky (Slovensko-české literárne paralely v súčasnosti). Kolektívna monografia. Ed. Emília Nemcová – Ivo Pospíšil, Trnava: Filozofická fakulta UCM, 2012. S. 67 – 103. ISBN 978-80-8105-345-0
5. NEMCOVÁ Emília: Premeny a možnosti jazyka. (Sondy do súčasných literárnych textov)   - Änderungen und Möglichkeiten der Sprache –Sonden in die heutigen literarischen Texte. In: Pramene a križovatky (Slovensko-české literárne paralely v súčasnosti). Kolektívna monografia. Ed. Emília Nemcová – Ivo Pospíšil, Trnava: Filozofická fakulta UCM, 2012. S. 67 – 103. ISBN 978-80-8105-345-0
 
 
 
6. NEMCOVÁ, Emília – NEMČOKOVÁ, Viera: Slovenčina interkultúrne. Učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky. B1. Košice: elfa, s.r.o., 2010,  148 s. ISBN 978-80-8086-169-8 http://www.martinus.sk/?uItem=100210&gclid=CImOxN3YuLwCFdQPtAodhWMAag
 
 
 
 
7. NEMCOVÁ, Emília – NEMČOKOVÁ, Viera: Slovenčina interkultúrne.(Slowakisch interkulturell) Učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky. B1. Plovdiv: Lettera 2009,  146 s. ISBN 978-954-516-636-5 (50%)