Úvod

Emília Bruch Nemcová, PhDr., CSc. (03. 04. 1953 Prešov, Slovensko). 

Katedra slovenského jazyka a literatúry,

Filozofická fakulta,

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. Jozefa Herdu 2

SK-91701 Trnava

Mobil:  +421911 772 772

E-mail: ebruchnemcova@gmail.com

  • 1977 - 2000 vedecká pracovníčka v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied
  • 1989 – 1991 Štipendistka nadácie Alexandra von Humboldta, 1993 -výskumy na Ruhr-Universität Bochum, Univerzite v Trieri, 2007Georg-August-Universität Göttingen (DE), Seminar für Deutsche Philologie
  • 1978 PhDr (Dr.), 1984 CSc. (PhD.)
  • Od r. 2000 VŠ pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UCM, v r. 2003 - 2012 vedúca katedry, v r. 2004 -2005 prodekanka pre vedu a výskum a medzinárodné vzťahy
  • Oblasti výskumu: pragmatika, sémantika, rétorika, štylistika, lexikológia, odborná komunikácia, kvantitatívna lingvistika