Wissenschaftliche Projekte

http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/projekty-a-granty/

  1. 2008 – 2010

Projekt: Typológia slovenských a českých literárnych textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie
Identifikationsnummer
: VEGA
1/0089/08
Leiterin des Projektes: Emilia Nemcová, Dr., PhD.

Publikationen:
 
1. PRAMENE A KRIŽOVATKY
(Slovensko-české literárne paralely v súčasnosti). Kolektívna monografia. Ed. Emília Nemcová – Ivo Pospíšil, Trnava: Filozofická fakulta UCM, 2012. 207 s. ISBN 978-80-8105-345-0                                                                                                                                

2. KONTÚRY VOĽNOSTI. Zborník z vedeckej konferencie. Ed. Marián Kamenčík – Emília Nemcová – Ivo Pospíšil, Trnava: Filozofická fakulta UCM, 2010. 168 s. ISBN 978-80-8105-198-2                           

3. KAMENČÍK, Marián : Súčasné prozaické variácie na tému domov. Stratifikácia priestorových kvalít domova vo vybraných textoch slovenskej literatúry poslednej dvojdekády. In: KAMENČÍK, Marián – POSPÍŠIL, Ivo – NEMCOVÁ, Emília (eds.): Kontúry voľnosti. Typológia slovenských a českých textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetika a genológie. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2010. ISBN 978-80-8105-198-2 , s. 109-136.                                                                                                                        

4. NEMCOVÁ, Emília: Jazykové potencie literatúry na prelome tisícročí. In: Kontúry voľnosti. Zborník z vedeckej konferencie. Ed. Marián Kamenčík – Emília Nemcová – Ivo Pospíšil, Trnava: Filozofická fakulta UCM, 2010. S. 23 – 37. 168 s. ISBN 978-80-8105-198-2                                                                

5. NEMCOVÁ Emília: Premeny a možnosti jazyka. (Sondy do súčasnych literárnych textov)  In: Pramene a križovatky (Slovensko-české literárne paralely v súčasnosti). Kolektívna monografia. Ed. Emília Nemcová – Ivo Pospíšil, Trnava: Filozofická fakulta UCM, 2012. S. 67 – 103.. ISBN 978-80-8105-345-0                                                                                                                          

6. PÍŠOVÁ, Janka: Farby a vône jazyka próz Rút Lichnerovej. In: Kontúry voľnosti: typológia slovenských a českých literárnych textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie. Ed. M. Kamenčík, E. Nemcová, I. Pospíšil. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, s. 55 – 65. ISBN 978-80-8105-198-2

  • 2007 - 2009

Projekt der EU: IDIAL Reginalisionierte Lehrwerke und Interkultureller Dialogidial-projekt.de
Identifikationsnummer: LLP/135442-LLP-1-2007
Program K2 – Sprache, Europeische Union LLP
Koordinator: Universität Göttingen
Regionale Managerin:
E. Nemcová,
Dr., PhD

 

Publikationen:

1. NEMCOVÁ, Emília Koncepcia interkultúrne orientovanej učebnice. In: Efektívne vo výučbe slovenčiny. Zborník z konferencie. Ed. Bratislava: Univerzita Komenského 2009. 13 s. ISBN 978-80-223-2766 /on-line/ http://www.cdvuk.sk/blade/files/IVKS/kurz_pre_ucitelov_SJ_zo_zahranicia/konferencia_prispevok_nemcova_trnava.doc

2. NEMCOVÁ, Emília – NEMČOKOVÁ, Viera: Slovenčina interkultúrne. Učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky. B1. Plovdiv: Lettera 2009,  146 s. ISBN 978-954-516-636-5

3. NEMCOVÁ, Emília – NEMČOKOVÁ, Viera: Slovenčina interkultúrne. Učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky. B1. Košice: elfa, s.r.o., 2010,  148 s. ISBN 978-80-8086-169-8

 

 

  1. 2004 – 2006

Projekt: Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka.
Projekt excelent beedet:
Tab. Excelentne ukončené projekty KEGA v roku 2007 podľa ...
Označenie projektu: VV_ KEGA1
Číslo projektu: 3/2245/04
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: KEGA, Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR
Leiterin des Projektes: PhDr. Emília Nemcová, CSc
Názov fakulty, na ktorej sa projekt rieši: Filozofická fakulta UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava
Názov spolupracujúceho pracoviska: Štátny pedagogický ústav, Bratislava

Publikationen:

NEMCOVÁ, Emília: Úskalia štandardizácie úrovní ovládania slovenského jazyka. Česko-slovenská konferencia Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav – metodologie – mezinárodní souvislosti). Brněnské texty k slovakistice VIII. Ed. I. Pospíšil, M. Zelenka, A.- Zelenková. Brno: Ústav slavistiky FF MU 2006,. S. 163 – 171. ISBN 80-210-3898-5

HINCOVÁ, Katarína: Kurikulárna transformácia všeobecnovzdelávacej zložky stredo-školského vzdelávania v procese prípravy mládeže na trh práce. In: Zborník príspevkov z 2. celoslovenskej konferencie učiteľov slovenčiny K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry. Bratislava: Univerzita Komenského 2006, s. 31 – 41. ISBN 80-223-2229-6

HINCOVÁ, Katarína: Rozvíjanie čitateľských zručností žiakov ako súčasť kurikolárnej reformy v predmete slovenský jazyk a literatúra. Česko-slovenská konferencia Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti) 12. december 2005. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2005 s. 55 - 61. ISBN 80-210-3898-5

PÍŠOVÁ, Janka - PATINKOVÁ, Jana. Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka. In: RARA AVIS zborník z II. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov, 27. - 28. apríl 2005. Trnava: 2005, s.16 - 24. ISBN 80-89220-52-5, EAN 9788089220526.

SOMOROVÁ, R. – TUNEGOVÁ, E.: Tvorivé písanie v jazykovej a literárnej výučbe. Bratislava: Pedagogické spektrum, 2006, č. 1 – 2, s. 91

SOMOROVÁ, Renáta.: Sloh pre 2. stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá. Bratislava: Príroda, 2006. ISBN 80-07-01439-X

SOMOROVÁ, Renáta: Testy zo slovenského jazyka a literatúry Bratislava, Príroda, 2006, ISBN80_07_01387-3
SOMOROVÁ, Renáta: Návrh jazykových a čitateľských kompetencií zo slovenského jazyka literatúry pre 2. stupeň základných škôl. Bratislava: ŠPÚ 20s.

 

  1. 2003 - 2006

Projekt: „Aufbau einer slowakischen Text-Datenbank”
Identifikačné číslo projektu: 43s9
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: SAIA, Akcia Rakúsko - Slovensko
Koordinator: PhDr. Emília Nemcová, CSc., prof. Dr. Peter Grzybek (Graz)

 Publikationen:

NEMCOVÁ, Emília – SERDELOVÁ - Kvetoslava: On synonymy in Slovak. In: Problems of  Quantitative Linguistics. Ed. G. Altmann, V. Levickij, V. Perebyinis. Chernivtsi: RUTA 2005. s. 194 - 210. ISBN 966-568-783-2.

JEDLIČKOVÁ, Katarína – NEMCOVÁ, Emília: Word length and word frequency in Slovak. In: GLOTTOTHEORY 1, , Ed. E. Nemcová, V. Nemčoková. 125 s. Trnava: University of Saints Cyril und Metodius,  Faculty of Arts, 2008. ISSN 1337 s. 25 – 31.

VENITOVÁ, Zuzana – NEMCOVÁ, Emília: Sentence length and style in Slovak. In: Methods of Text Analysis.  Ed. Emmerich Kelih (Graz, Austria), V. Levickij (Černivci, Ukraine), G. Altmann, (Ludenscheid, Germany). Omnibus Volume – Chernivtsi: ČNU, 2009 pp.275 – 285.

  1. 1991 – 1992

Projekt „Regimewechsel“. Demokratisierung und politische Kultur in Ost-Mitteleuropa
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung des Österreiches inWien

Publikationen:

NEMCOVÁ, Emília: Revolution und Sprache. In Polen - Deutschland - Europa. Bedűrfnisse, Mőglichkeiten und Beispiele wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Hrg. S. H. Kaszyński. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 1994, s. 81 - 89. ISBN 83-232-0615-5

NEMCOVÁ, Emília – ONDREJOVIČ, Slavomír: Regimwechsel, Medien und Semantik. Am Beispiel der Slowakei. In Regimwechsel, Demokratisierung und politische Kultur in Ost-Mitteleuropa. Red. P. Gerlich – F. Plascher – P.A. Ulrem. Wien – Köln – Graz: Böhlau Verlag 1992, s. 374 - 389. ISBN 3-205-98014-X

  1. 1989 – 1991

Alexander von Humboldt–Stiftung: Forschungsaufenthalte:
1989 – 1991 Ruhr-Universität Bochum
1992 Universität Trier
01.02.2007 – 31.05.2007 Georg-August-Universität Göttingen, Seminar für Deutsche Philologie

Publikationen:

NEMCOVÁ, Emília:  Versuch einer Gesetzesinterpretation. In: What is Language synergetics? Ed. Pauli Saukonen, Oulu:University of Oulu, 1992, s. 44 - 46. ISBN 951-42-3142-2, ISSN 0355-3205

NEMCOVÁ, Emília: Semantic diversification of Slovak verbal prefixes. In Diversification Processes in Language: Grammar. Hrg. Ursula Rothe, Hagen: Margit Rottmann Medienverlag, 1991, 67-75. ISBN 3-926862-21-1